ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ระบุอัตราเงินช่วยเหลือกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้แล้ว


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ระบุอัตราเงินสนับสนุนกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้แล้ว
วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เว็บราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงระบุอัตราเงินสนับสนุนกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 2 ลงชื่อโดยนายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ก.พ. พุทธศักราช 2564 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
โดยให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินช่วยเหลือ บัญชี กรัม ด้านหลังกฎกระทรวงระบุอัตราเงินช่วยเหลือกองทุนประกันสังคม พุทธศักราช 2563 แล้วก็ให้ใช้ความตำมบัญชีด้านหลังกฎกระทรวงนี้แทน
สำหรับเหตุผลสำหรับการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้หมายถึงโดยที่โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 ยังแพร่ระบาดอย่างมากมายซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อผู้เอาประกันตน
ควรปรับปรุงเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือของผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33สำหรับเพื่อการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายผลดีชดเชยโดยลดอัตราเงินอุดหนุนเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีเผชิญอันตรายหรือป่วย กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดลูก กรณีช่วยเหลือลูก และก็กรณีชราภาพของผู้เอาประกันตนงวดกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 และก็งวดมี.ค. พุทธศักราช 2564
เพื่อทุเลาความลำบากของผู้เอาประกันตน ซึ่งได้รับผลพวงจากการระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *