‘บิ๊กป้อม’ เห็นดีเห็นงาม ‘แผนสร้างเสริมความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ’


“บิ๊กป้อม” เห็นดีเห็นชอบ ‘แผนสร้างเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ’ เน้นย้ำสร้างความสำนึก-ความซื่อสัตย์แก่ประชาชน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาลพล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนา คณะกรรมการแนวนโยบายของที่ประชุมความยั่งยืนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับรู้ความก้าวหน้า การจัดทำร่างแนวทางการจัดการ รวมทั้งการพัฒนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับใหม่ชดเชยฉบับเดิม(พุทธศักราช2560-2562) ซึ่งจบโดยชอบด้วยกฎหมายและก็มีการทวนทุกระยะ 3 ปีโดย ในตอนนี้อยู่ระหว่างการนำไปสู่วิธีการพินิจพิเคราะห์ไตร่ตรอง
พล.อำเภอประวิตร ได้รับรู้ความก้าวหน้าการปรับปรุงแก้ไขแผนเกื้อหนุนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับ ที่มีความสำคัญในการรบชาติ (2561-2580) แล้วก็ทราบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของกองอำนวยการปฏิบัติแนวนโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ยกตัวอย่างเช่น ความร่วมแรงร่วมใจด้านความมั่นคงยั่งยืนชายแดน ผ่านกลไกทวิภาคีที่สำคัญ กับประเทศเพื่อนบ้าน ,การช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลราษฎรในพื้นที่ชายแดน แล้วก็ผลที่เกิดจากการดำเนินงานด้านการเสริมผูกมิตรแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชายแดน โดยจะเชื้อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวโยงร่วมปรึกษาขอคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้ใกล้เคียง กับเหตุการณ์เดี๋ยวนี้
พล.อำเภอประวิตร ตรึกตรองเห็นดีเห็นชอบ ร่างแผนทำการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบบระบบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประธาน ระยะที่ 1 (พุทธศักราช2563-2565) โดยเน้น การเสริมสร้างความสำนึกรักและก็ห่วงแหน มุ่งแสดงความภักดี พร้อม ดำรง รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และก็ในหลวง ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกัน ของชาวไทยทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญตัวอย่างเช่น การให้พสกนิกรมีความรู้และมีความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การสรรเสริญองค์พระราชา รวมทั้งพระบรมวงศ์สกุล เป็นไปอย่างแม่นยำ สมควรตามราชประเพณี แล้วก็ขนบประเพณี และก็ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสำหรับการดำรง รักษาไว้ ซึ่งความยั่งยืนมั่นคง จีรังยั่งยืน ของสถาบันพระมหากษัตริย์
พล.อำเภอประวิตร ได้สั่งย้ำ เมื่อแผนดำเนินการฯผ่านความเห็นชอบแล้ว รีบ สมช. (สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแว่นแคว้น (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติบตำบล) ศูนย์บัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ทุกเหล่าทัพและก็ทุกกระทรวง ให้ด้วยกันขับ นำแนวนโยบายไปสู่การกระทำ เพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนและก็ผลตอบแทนของประเทศ
พร้อมย้ำว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยตลอดทั้งชาติ ด้วยเหตุนั้นทุกภาคส่วน พร้อมกับพลเมืองจำเป็นต้องด้วยกัน คุ้มครอง เชิดชูยกย่อง รวมทั้งรักษาไว้ ให้อยู่คู่สังคมไทย ตลอดกาล

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *